Vad kostar ditt rörelsekapital?

En fråga som alltid är aktuell för företag är hur mycket rörelsekapitalet kan kosta. Vilken ränta är egentligen skälig att betala för ett tryggt kassaflöde i företaget? För att reda ut den frågan behöver vi först och främst ta en titt på vad rörelsekapital innebär i företag och hur detta kan beräknas. På så sätt kan vi sedan härleda vilka erbjudanden och räntor som är bäst för företagets rörelsekapital.

Nettorörelsekapital

Nettorörelsekapital (NRK) är överskotten av rörelsetillgångar mot rörelseskulder. I de flesta fall är det lika med likvida medel, kundfordringar och varulager med avdrag för leverantörsskulder och upplupna utgifter, eller kortfristiga skulder.

Rörelsekapital är helt enkelt tillgångar som behövs för att stötta företagets affär samt förväntas omvandlas till likvida medel inom de kommande 12 månaderna. Det inkluderar inte finansiella investeringar, t.ex. kapital som används för inköp av maskiner eller fastigheter.

Rörelseskulder är skulder som tas i bolagets verksamhet och förväntas omvandlas till likvida medel inom 12 månader. De exkluderar eventuella långfristiga lån eller räntebärande skulder med löptid mer än ett år.

Nettorörelsekapital är alltså helt enkelt rörelsetillgångar – rörelseskulder. NRK kan sägas utgöra en mellanuträkning till uträkningen av bolagets fria kassaflöde. Företagets fria kassaflöde motsvaras av rörelselikvider minus bruttoinvesteringar i rörelsetillgångar minus investeringar i rörelsekapital.

Exempel på uträkning av rörelsekapital

Ett vanligt företag har normalt sett kundfordringar, kassa och bank samt varulager. Alla dessa tre komponenter utgör företagets rörelsekapital. Kundfordringarna förväntas samtliga betalas inom 30 dagar, kassa och bank är ju redan likvider och varulager förväntas omsättas inom ett år.

Rörelseskulder är främst leverantörsskulder för inköpen men kan också vara checkräkningskredit som är en vanlig finansieringskälla för företag. 

Företag A köper in tio kaffekoppar för 1 000 kr. En sådan transaktion ger upphov till

Tillgångar

Varulager 1 000


Skulder

Leverantörsskulder 1 000

Någon faktiskt likviditet har inte påverkats av ett sådant inköp eftersom fakturan från leverantören ska betalas först inom 30 dagar.

Företag A säljer sedan 5 av dessa kaffekoppar och kan fakturera 500 kr. Kassaflödet i bolaget blir följaktligen:

Tillgångar

Kundfordringar 500

Varulager 500

Skulder

Leverantörsskulder 1 000

Ej heller här har ännu något kassaflöde påverkats. Skälet är att kunderna har blivit fakturerade för 500 kr och har 30 dagar på sig att betala. Från varulagret dras 500 kr som utgjordes av inköpsvärdet på varorna.

Efter trettio dagar ska leverantörsskulden betalas. Kunderna har ju 30 dagar betalningstid så det finns ännu inga pengar i kassan att betala leverantören.

Vid betalningsdatum är bolagets nettorörelsekapital Kundfordringar + Varulager – Leverantörsskulder = 0 

När bolaget har 0 kr i rörelsekapital är det enkelt att se att de behöver en bryggfinansiering, eller vanligtvis kallat en checkräkningskredit för att lösa diskrepansen i tid mellan inbetalning och utbetalning.

Så när bolaget utfört sin beräkning över nettorörelsekapitalet och fått fram att det är 0 går de till banken och beviljas en checkräkningskredit med en kommande räntekostnad.

Balansen ser nu ut som följer

Tillgångar

Kundfordringar 500

Varulager 500

Kassa/Bank 1 000

Skulder

Leverantörsskulder 1 000

Långfristig check 1 000

En beräkning av det nya nettorörelsekapitalet blir nu Kundfordringar + Varulager + Kassa/Bank – Leverantörsskulder = 1 000

Därmed blir det täckning för att betala leverantören.

Räntekostnader för en checkräkningskredit

En fråga som är aktuell här är räntan för en checkräkningskredit i förhållande till att låta leverantören vänta på att få betalt. Det vill säga att låta skulden förfalla och acceptera en dröjsmålsränta. En god affärssed är givetvis att hålla god kontakt med leverantörerna men det ska ändå tålas att göras ett par räkneexempel här.

En ränta på checkkredit på cirka 2,5 % torde vara ganska vanligt beroende på er förhandlingsförmåga med banken, medans en dröjsmålsränta hos leverantören kommer att kosta mer än 2,5 % + avgifter + en försämrad relation med leverantören.

Det är affärsmässigt alltid bättre att ta en checkräkningskredit i situationer som den ovan. När nettorörelsekapitalet inte kan betala skulder som förfaller till betalning. För att få bästa villkor ska ni använda er av jämförelser samt ta hjälp av en part som kan bedöma huruvida bankens erbjudande är lågt nog för er finansiella situation.

Belåna fakturor för att förbättra rörelsekapitalet

Eftersom exempelföretaget hade sålt varor för 500 kr till kunderna har de utestående betalningar som förväntas flyta in. Resten av pengarna har bolaget bundit i sitt varulager samtidigt som leverantören vill ha betalt. Det är därför ingen omöjlighet att företaget kan sälja sina fakturor och få in en stor del av beloppet av sina kunder direkt.

Många företag erbjuder just den här finansieringsmöjligheten avseende fakturaförsäljning. Är räntan på detta lägre än 2,5 %? Din ränta för checkräkningskrediten är 25 kr, vilket då blir ett belopp du kan förhålla dig till för att besluta om du ska sälja dina fakturor eller inte.

2 tankar på “Vad kostar ditt rörelsekapital?”

    • Beror på din verksamhet. Om soliditeten är bra borde du kunna ha 10 % av din omsättning. Men här måste man se till kassaflödescykeln.

      Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.